ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Kik vagyunk

Weblap címünk: https://westinvesteuropa.hu

West Invest Europa Kft., székhely: 1184 Budapest, Aranyeső utca 8., (továbbiakban: Adatkezelő) a jelen Adatvédelmi Szabályzattal tesz eleget az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infó tv.) 20. §-a által előírt, személyes adatkezeléshez kapcsolódó kötelezettségének.

Az adatkezelés elvei

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az Adatkezelő az Info törvény 7.§ az adatbiztonság követelményeinek eleget téve jár el.

Az adatkezelés céljai

Az adatkezelés célja: a westinvesteuropa.hu honlapon található ingatlanok megvásárlása, bérlete, egyéb szolgáltatások iránt érdeklődő ügyfelek részére az ingatlan, a szolgáltatások ügyfelekkel való megismertetése, az ügyfelekkel való kapcsolattartással, ügyfelek visszahívása, válasz adása az ügyfelek által feltett kérdésekre, hírlevél küldése, továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátása.

Az adatkezelés az Info törvény 65. § (3) bekezdése szerinti ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.

Adatkezelés jogalapja

Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul.
Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett (a továbbiakban: Érintett) önkéntes hozzájárulása alapján az alábbi adatokat adja meg ügyfélkapcsolat tartás céljából:

› név
› telefonszám
› email cím

Az Érintett a westinvesteuropa.hu honlapon a fenti adatok önkéntes megadásával, a honlap használatával, adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást. A hozzájárulás kiterjed adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, törlése és megsemmisítése műveletekre is.

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Az Adatkezelő részére önkéntesen megadásra kerülő adatok (név, email cím) alapján a hozzájáruló személy jogosultsága nem ellenőrizhető. Az Adatkezelő a szolgáltatás (westinvesteuropa.hu honlap) használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

Az Érintett a westinvesteuropa.hu honlapon az „ajánlatot kérek” vagy az „árlistát kérek” rész kitöltésével (adatai megadásával), továbbá papír alapú űrlap (nyomtatvány) kitöltésével közli az Adatkezelővel önkéntesen a fenti adatait, ahhoz az Adatkezelő fér hozzá. Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat az Érintett hozzájárulásától eltérően nem hozhatja harmadik személy tudomására.

Tájékoztatás az adatkezelésről

Az Info törvény 20. § alapján annak érdekében, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes, kifejezett és egyértelmű legyen, valamint megfelelő tájékoztatatáson alapuljon, az adatkezelés előtt minden esetben előzetesen, egyértelműen és részletesen, a jelen Szabályzat ismertetésével tájékoztatja az Adatkezelő az Érintettet a személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A jelen Szabályzatot az Érintett a westinvesteuropa.hu honlapon megismerheti, annak elfogadásáról az Adatvédelmi tájékoztató melletti négyzet kipipálásával nyilatkozik.

Az Adatkezelő honlapjának használata során az Érintett böngészője által elküldött technikai információk a szerver log fájljaiban eltárolódnak. A westinvesteuropa.hu honlapon anonim látogatóazonosító (cookie, süti) működik, amely egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, amelyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Ilyen jelsorozat – tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg – önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg.

Adatkezelés időtartama

Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő általi törléséig tart. Az Érintett az adatkezelés időtartama alatt bármikor kérheti a személyes adatainak törlését.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

Az Érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Info törvény 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Az elutasított kérelmekről az Adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

Az Adatkezelő törli az Érintett személyes adatát, ha az adatkezelés jogellenes, az érintett – az Info törvény 14. § c) pontjában foglaltak szerint – kéri, az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt, azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte, az adatkezelése hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
Az Adatkezelő zárolja az érintett személyes adatát, amennyiben az Érintett kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekét. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Ha az Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Jogorvoslat

Érintettek egy esetleges jogsértés esetén Info törvényben foglaltak alapján az adatvédelmi biztoshoz fordulhatnak, illetőleg igényüket bíróság előtt is érvényesíthetik.
Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Info törvény tartalmazza.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu
Telefon: 06.1.391.1400
Telefax: 06.1.391.1410
E-maiI: [email protected]

Ha az érintett az adatkezelőnek az Info törvény 21. § (2) bekezdés alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a 21.§ (2) bekezdés szerinti határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – az Info törvény 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Kik vagyunk

Weblap címünk: https://westinvesteuropa.hu

West Invest Europa Kft., székhely: 1184 Budapest, Aranyeső utca 8., (továbbiakban: Adatkezelő) a jelen Adatvédelmi Szabályzattal tesz eleget az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infó tv.) 20. §-a által előírt, személyes adatkezeléshez kapcsolódó kötelezettségének.

Milyen személyes adatokat kérünk be és miért

Az adatkezelés elvei

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az Adatkezelő az Info törvény 7.§ az adatbiztonság követelményeinek eleget téve jár el.

Az adatkezelés céljai

Az adatkezelés célja: a westinvesteuropa.hu honlapon található ingatlanok megvásárlása, bérlete, egyéb szolgáltatások iránt érdeklődő ügyfelek részére az ingatlan, a szolgáltatások ügyfelekkel való megismertetése, az ügyfelekkel való kapcsolattartással, ügyfelek visszahívása, válasz adása az ügyfelek által feltett kérdésekre, hírlevél küldése, továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátása.

Az adatkezelés az Info törvény 65. § (3) bekezdése szerinti ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.

Adatkezelés jogalapja

Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul.
Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett (a továbbiakban: Érintett) önkéntes hozzájárulása alapján az alábbi adatokat adja meg ügyfélkapcsolat tartás céljából:

› név
› telefonszám
› email cím

Az Érintett a westinvesteuropa.hu honlapon a fenti adatok önkéntes megadásával, a honlap használatával, adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást. A hozzájárulás kiterjed adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, törlése és megsemmisítése műveletekre is.

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Az Adatkezelő részére önkéntesen megadásra kerülő adatok (név, email cím) alapján a hozzájáruló személy jogosultsága nem ellenőrizhető. Az Adatkezelő a szolgáltatás (westinvesteuropa.hu honlap) használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

Az Érintett a westinvesteuropa.hu honlapon az „ajánlatot kérek” vagy az „árlistát kérek” rész kitöltésével (adatai megadásával), továbbá papír alapú űrlap (nyomtatvány) kitöltésével közli az Adatkezelővel önkéntesen a fenti adatait, ahhoz az Adatkezelő fér hozzá. Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat az Érintett hozzájárulásától eltérően nem hozhatja harmadik személy tudomására.

Tájékoztatás az adatkezelésről

Az Info törvény 20. § alapján annak érdekében, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes, kifejezett és egyértelmű legyen, valamint megfelelő tájékoztatatáson alapuljon, az adatkezelés előtt minden esetben előzetesen, egyértelműen és részletesen, a jelen Szabályzat ismertetésével tájékoztatja az Adatkezelő az Érintettet a személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A jelen Szabályzatot az Érintett a westinvesteuropa.hu honlapon megismerheti, annak elfogadásáról az Adatvédelmi tájékoztató melletti négyzet kipipálásával nyilatkozik.

Az Adatkezelő honlapjának használata során az Érintett böngészője által elküldött technikai információk a szerver log fájljaiban eltárolódnak. A westinvesteuropa.hu honlapon anonim látogatóazonosító (cookie, süti) működik, amely egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, amelyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Ilyen jelsorozat – tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg – önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg.

Adatkezelés időtartama

Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő általi törléséig tart. Az Érintett az adatkezelés időtartama alatt bármikor kérheti a személyes adatainak törlését.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

Az Érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Info törvény 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Az elutasított kérelmekről az Adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

Az Adatkezelő törli az Érintett személyes adatát, ha az adatkezelés jogellenes, az érintett – az Info törvény 14. § c) pontjában foglaltak szerint – kéri, az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt, azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte, az adatkezelése hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
Az Adatkezelő zárolja az érintett személyes adatát, amennyiben az Érintett kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekét. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Ha az Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Jogorvoslat

Érintettek egy esetleges jogsértés esetén Info törvényben foglaltak alapján az adatvédelmi biztoshoz fordulhatnak, illetőleg igényüket bíróság előtt is érvényesíthetik.
Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Info törvény tartalmazza.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu
Telefon: 06.1.391.1400
Telefax: 06.1.391.1410
E-maiI: [email protected]

Ha az érintett az adatkezelőnek az Info törvény 21. § (2) bekezdés alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a 21.§ (2) bekezdés szerinti határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – az Info törvény 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.